Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Nimzo-Larsen Attack, Fianchetto

·                   Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2010 και σε ηλικία 75 ετών, έφυγε από την ζωή ο Μπεν Λάρσεν. Ο Δανός GM ήταν ο πρώτος που αμφισβήτησε την σοβιετική κυριαρχία. Το παιχνίδι του μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπεραισιόδοξο, επιθετικό, ριψοκίνδυνο και ηθελημένα μη αντικειμενικό.
Στα 17 του, ενώ σπούδαζε πολιτικός μηχανικός στην Κοπεγχάγη, αποφάσισε να ασχοληθεί μόνο με το σκάκι. Ήτανε 6 φορές πρωταθλητής Δανίας, συμμετείχε σε τέσσερις κύκλους υποψήφιων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού, φτάνοντας ως τα ημιτελικά τρεις φορές! Όμως εκεί συνάντησε τους Ταλ, Σπάσκυ και Φίσερ, διαδοχικά, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει για το παγκόσμιο στέμμα.

Επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην θεωρία των ανοιγμάτων. Χαρακτηριστικό είναι το άνοιγμα 1.β3 του φέρνει το όνομά του. Αν και φαίνεται ως μια ανούσια πρώτη κίνηση, ο Λάρσεν, στην δεκαετία του 70 το μετέτρεψε ως ένα ισχυρό και επικίνδυνο όπλο , εμπλουτίζοντάς το με νέες ιδέες.

Εγκαίνια του Larsen, που ονομάζεται επίσης το Nimzo-Larsen Attack, Fianchetto Εγκαίνια της Βασίλισσας, το άνοιγμα Όουεν ή το ελληνικό Attack είναι ένα άνοιγμα σκακιού που αρχίζει με
1. b3 . 1. β3 .
It is named after the Danish Grandmaster Bent Larsen . Είναι το όνομά του από τη δανική Grandmaster Bent Larsen . Larsen was inspired by the example of the great Latvian - Danish player and theoretician Aron Nimzowitsch (1886–1935), who often played 1.Nf3 followed by 2.b3, which is sometimes called the Nimzowitsch-Larsen Attack . Larsen εμπνεύστηκε από το παράδειγμα της μεγάλης της Λετονίας - Δανίας παίκτη και θεωρητικός Aron Nimzowitsch (1886-1935), ο οποίος έπαιξε συχνά 1.Nf3 ακολουθούμενη από 2.b3, η οποία μερικές φορές αποκαλείται Nimzowitsch-Larsen Attack . It is classified under the A01 code in the Encyclopaedia of Chess Openings . Είναι καταταγεί στον A01 κώδικα στην Εγκυκλοπαίδεια του σκακιού ανοίγματα .
The flank opening move 1.b3 prepares to fianchetto the queen's bishop where it will help to control the central squares in hypermodern fashion and put useful pressure on Black's kingside . Η πλευρά για το άνοιγμα 1.b3 κίνηση ετοιμάζεται να fianchetto της βασίλισσας επίσκοπος όπου και θα βοηθήσει στον έλεγχο κεντρικές πλατείες σε υπερμοντέρνα μόδα και να θέσει χρήσιμα πίεση στους Μαύρου kingside . Often, the b2 bishop is a source of recurring irritation for Black, and it should not be treated lightly. Συχνά, ο επίσκοπος b2 είναι η πηγή των επαναλαμβανόμενων ερεθισμού για το μαύρο, και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα.

Δημοτικότητα

The move 1.b3 is less popular than 1.g3 ( Benko's Opening ), which prepares a quick kingside castling . Η κίνηση 1.b3 είναι λιγότερο δημοφιλής από 1.g3 ( το άνοιγμα Benko ), η οποία προετοιμάζει μια γρήγορη kingside ροκέ . According to ChessBase , 1.b3 ranks sixth in popularity out of the possible twenty first moves while the fifth-ranking 1.g3 is about three times as popular. Σύμφωνα με την ChessBase , 1.b3 κατατάσσεται έκτη έξω δημοτικότητα των πιθανών εικοστό πρώτο κινήσεις, ενώ η πέμπτη σε μέγεθος 1.g3 είναι περίπου τρεις φορές πιο δημοφιλή. Larsen frequently used unconventional openings of this sort. Larsen που χρησιμοποιούνται συχνά αντισυμβατική ανοίγματα αυτού του είδους. He believed it to be an advantage in that Black, usually unfamiliar with such openings, is forced to rely on his own abilities instead of relying on memorized, well-analyzed moves of more common white openings. Αυτός είναι πιστεύεται ότι είναι ένα πλεονέκτημα σε αυτό το μαύρο, συνήθως εξοικειωμένοι με τέτοια ανοίγματα, είναι αναγκασμένος να στηρίζεται στις δικές του ικανότητες, αντί να βασίζεται σε μνήμη, καλά ανέλυσε κινήσεις της πιο κοινής λευκό ανοίγματα.
The relative unpopularity of 1.b3, compared to 1.g3, is probably because 1.g3 usually leads to fianchettoing the king's bishop with 2.Bg2. Η σχετική έλλειψη αποδοχής της 1.b3, σε σύγκριση με 1.g3, είναι ίσως επειδή 1.g3 οδηγεί συνήθως σε fianchettoing επισκόπου του βασιλιά με 2.Bg2. Later, c4 is often used to strengthen the fianchettoed bishop's diagonal. Αργότερα, c4 χρησιμοποιείται συχνά για να ενισχύσει την fianchettoed επισκόπου διαγώνια. However, after 1.b3 and 2.Bb2, if f4 is played to strengthen the bishop's diagonal, this weakens the kingside. Ωστόσο, μετά 1.b3 και 2.Bb2, αν f4 παίζεται για την ενίσχυση του επισκόπου διαγώνιος, η κατάσταση αυτή αποδυναμώνει το kingside.
In more recent times, 1.b3 has been repopularized in freestyle chess , for similar reasons – a player with unlimited access to computer-based opening books can build up a large opening repertoire and thus create a theoretical minefield for Black, unless he or she is either prepared well enough to go into a safe line, or manages to lead the game into an even more offbeat line, negating the book difference. [ citation needed ] Σε πιο πρόσφατες περιόδους, 1.b3 έχει repopularized στο σκάκι freestyle , για τους ίδιους λόγους - ένας παίκτης με απεριόριστη πρόσβαση στον υπολογιστή με βάση τα βιβλία για το άνοιγμα μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο ρεπερτόριο για το άνοιγμα και να δημιουργηθεί έτσι ένα θεωρητικό ναρκοπέδιο για το μαύρο, ή αν δεν είτε είναι έτοιμη αρκετά καλά για να πάει σε μια ασφαλή γραμμή, ή καταφέρνει να οδηγήσει το παιχνίδι σε μια ακόμη πιο εκκεντρικό γραμμή, αναιρώντας τη διαφορά των βιβλίων
Μαύρος έχει αρκετές επιλογές για την αντιμετώπιση 1.b3. The most common are Οι πιο συχνές είναι
  • 1...e5, the Modern Variation , is the most common response, making a grab for the centre and limiting the scope of the White Bishop. 1 ... ε5, η σύγχρονη παραλλαγή, είναι η πιο συχνή απάντηση, κάνοντας μια αρπαγή για το κέντρο και τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της Λευκής Επισκόπου. Play on this line typically continues 2.Bb2 Nc6, attacking and defending the e5 pawn, respectively, and then 3.e3 d5 4.Bb5 Bd6 5.f4 is the main line. Παίξε σε αυτή τη γραμμή συνεχίζει τυπικά 2.Bb2 Nc6, επίθεση και την άμυνα του ε5 πιονιού, αντίστοιχα, και στη συνέχεια 3.e3 d5 4.Bb5 Bd6 5.f4 είναι η κύρια γραμμή.
  • 1...d5, the Classical Variation , is the second most common, also making a grab for the centre and preserving the option to fianchetto the King's Bishop to oppose the White one. 1 ... δ5, την Κλασική Παραλλαγή, είναι η δεύτερη πιο κοινή, κάνοντας επίσης μια αρπαγή για το κέντρο και τη διατήρηση της δυνατότητας να fianchetto βασιλιά Επίσκοπος του να αντιταχθεί στην Λευκή ένα. Here, white uses 2.Nf3 to hopefully transpose to a reversed Nimzo-Indian Defence or another Indian defence . Εδώ, λευκό χρησιμοποιεί 2.Ιζ3 να ελπίζουμε μεταφέρουν σε μια αντιστροφή Nimzo-ινδική άμυνα ή την άλλη ινδική άμυνα . This can also be reached by the move order 1.Nf3 d5 2.b3. Αυτό μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την 2.b3 διάταξη κίνηση 1.Nf3 d5.
  • 1...Nf6, the Indian Variation , developing a piece and not committing to a particular pawn formation just yet. 1 ... Nf6, η ινδική Παραλλαγή, αναπτύσσοντας ένα κομμάτι και δεν δεσμεύει σε μια συγκεκριμένη πιόνι σχηματισμό ακριβώς ακόμα. 2.Bb2 and if 2...g6 then 3.e4, taking advantage of the pinned knight (eg, not 3...Nxe4 4.Bxh8, winning a rook at the price of a pawn). 2.Bb2 και αν 2 ... G6 τότε 3.e4, εκμεταλλευόμενοι την κάρφωσε ιππότης (π.χ. όχι, 3 ... Nxe4 4.Bxh8, κερδίζοντας ένα πύργο στην τιμή του ενός πιονιού).
  • 1...c5, the English Variation , retaining the options of ...d5, or ...d6 followed by ...e5. 1 ... C5, το αγγλικό Παραλλαγή, διατηρώντας τις επιλογές του ... δ5, ή ... δ6 ακολουθεί ... ε5. 2.c4 transposing to an English Opening or 2.e4 tranposing to a Sicilian Defence . 2.c4 μεταφέρει σε ένα αγγλικό Άνοιγμα ή 2.e4 tranposing σε Σικελίας Άμυνας .
  • 1...f5, the Dutch Variation . 1 ... f5, η διακύμανση ολλανδικά. 2. 2. Nf3. NF3.
Το 1986 έγραψα ένα σκακιστικό βιβλίο για Σκάκι Επιχειρήσεις κάλεσε το άνοιγμα Larsen. I included hundreds of games and analysis up to that date that began with 1.b3. Θα περιλαμβάνονται εκατοντάδες παιχνίδια και την ανάλυση μέχρι την ημερομηνία που άρχισε με 1.b3. I like the opening because of its hypermodern style, and not many players of less than master strength know much about it. Μου αρέσει η κίνηση, λόγω της υπερμοντέρνα ύφος του, και δεν είναι πολλοί οι παίκτες κάτω από τη δύναμη που πλοίαρχος γνωρίζει πολλά γι 'αυτό. I play it often and have been quite successful with it on the Internet and in postal play. Θα το παίξει πολλές φορές και ήταν αρκετά επιτυχής με αυτό στο διαδίκτυο και στον τομέα των ταχυδρομικών παιχνίδι.
Here are a few traps and analysis of one of my favorite openings. Εδώ είναι μερικές παγίδες και ανάλυση ένα από τα αγαπημένα μου ανοίγματα. Bent Larsen popularized this opening in the 1960s and 70s, although Nimzovich may have introduced it in master practice. Bent Larsen διέδωσε αυτό το άνοιγμα στη δεκαετία του 1960 και του '70, αν και Nimzovich μπορεί να το έχει εισαχθεί στην πράξη master.
Schlenker - Steinbacher, Heidelberg 1980 Schlenker - Steinbacher, Χαϊδελβέργη 1980
1.b3 c5 2.Bb2 Nc6 3.e3 Nf6 4.f4 [or 4.Nf3] 4...e6 5.Nf3 Be7 6.Bd3 b6 [6...OO may be best] 7.OO Bb7 8.Nc3 OO 9.Ne5 d6 10.Ng4 Nxg4?! 1.b3 c5 2.Bb2 Nc6 3.e3 Nf6 4.f4 [ή 4.Nf3] 4 ... e6 5.Nf3 Be7 6.Bd3 β6 [6 ... OO μπορεί να είναι καλύτερο] 7.OO Bb7 8. Nc3 OO 9.Ne5 δ6 10.Ng4 Nxg4;! [Black should play 10...Nb4] 11.Qxg4 Bf6 12.Rf3 Nb4? [Black πρέπει να παίξει 10 ... NB4] 11.Qxg4 Bf6 12.Rf3 NB4; [12...g6 should hold] 13.Bxh7+ Kxh7 14.Qh5+ [14...Kg8 15.Rh3 threatens mate. [12 ... g6 θα πρέπει να κατέχουν] 13.Bxh7 + Kxh7 14.Qh5 + [14 ... Kg8 15.Rh3 απειλεί σύντροφος. Black's only hope is 15...Bh4 16.Rxh4 f6, but he is a piece down] 1-0 Μόνη ελπίδα του Μαύρου είναι 15 ... BH4 16.Rxh4 F6, αλλά είναι ένα κομμάτι κάτω] 1-0
Wall - M Greenwalt, Dayton, Ohio 1983 Wall - Greenwalt Μ, στο Ντέιτον του Οχάιο 1983
1.b3 c5 2.Bb2 d5 3.e3 Nc6 4.Bb5 Bd7 5.Nf3 Ne5 [or 5...Nf6] 6.Nc3 Nxf3+ 7.Qxf3 d4? 1.b3 c5 2.Bb2 d5 3.e3 Nc6 4.Bb5 BD7 5.Nf3 NE5 [ή 5 ... Nf6] 6.Nc3 Nxf3 + 7.Qxf3 δ4; [7...Nf6 is best] 8.Qxb7 Bxb5? [7 ... Nf6 είναι το καλύτερο] 8.Qxb7 Bxb5; [8...Rc8 had to be played] 9.Nxb5 a6?? [8 ... RC8 έπρεπε να παίξει] 9.Nxb5 α6; [9...Rb8 10.Qc6+ Qd7 11.Nc7+ Kd8 is better] 10.Qc6+ [or 10.Nc7+] 1-0 [9 ... Rb8 10.Qc6 + Qd7 11.Nc7 + Kd8 είναι καλύτερη] 10.Qc6 + [ή 10.Nc7 +] 1-0
Wall - K. Jennings, San Antonio, TX 1996 Wall - Κ. Jennings, San Antonio, TX 1996
1.b3 c5 2.Bb2 f6?! 1.b3 c5 2.Bb2 f6;! 3.e4 e5 4.Bxe5!? 3.e4 e5 4.Bxe5!; [4.Bc4 or 4.Nf3 may be better] 4...fxe5 [best is 4...Qe7] 5.Qh5+ g6? [4.Bc4 ή 4.Nf3 μπορεί να είναι καλύτερα] 4 ... fxe5 [είναι το καλύτερο 4 ... Qe7] 5.Qh5 + G6; [better may be 5...Ke7 6.Qxe5+ Kf7] 6.Qxe5+ Qe7 7.Qxh8 Qxe4+ 8.Be2 [simply 8.Ne2] 8...Qxg2 9.Bf3 1-0 [Καλύτερη μπορεί να είναι 5 ... Ke7 6.Qxe5 + Kf7] 6.Qxe5 + Qe7 7.Qxh8 Qxe4 + 8.Be2 [απλά 8.Ne2] 8 ... Qxg2 9.Bf3 1-0
Wall - Goldeneye, Internet 1996 Wall - Goldeneye, Διαδίκτυο 1996
1.b3 d5 2.Bb2 c6 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.Bg2 Bc5 6.OO OO 7.c4 dxc4 [7...Nbd7 may be better] 8.Qc2 b6 [or 8...Na6] 9.bxc4 b5? 1.b3 δ5 2.Bb2 c6 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.Bg2 Bc5 6.OO OO 7.c4 dxc4 [7 ... Nbd7 μπορεί να είναι καλύτερα] 8.Qc2 β6 [ή 8 ... Na6] 9.bxc4 β5; [9...Bb7 was best] 10.Ng5 [threatening 11.Bxf6 and 12.Qxh7 mate] g6? [9 ... Bb7 ήταν καλύτερος] 10.Ng5 [απειλώντας 11.Bxf6 και 12.Qxh7 mate] G6; [10...Bd4 should be played] 11.cxb5 cxb5?? [10 ... Bd4 θα πρέπει να παίξει] 11.cxb5 cxb5? [11...Bb4 is a little better] 12.Bxa8 1-0 [11 ... BB4 είναι λίγο καλύτερη] 12.Bxa8 1-0
Schirmer - Mueller, Postal 1994 Schirmer - Mueller, TK 1994
1.b3 d5 2.Bb2 d4 [more normal is 2...c5] 3.Nf3 Nc6 4.e3 Bg4 [4...dxe3 or 4...e5] 5.exd4 Nxd4? 1.b3 δ5 2.Bb2 d4 [περισσότερα φυσιολογικό είναι 2 ... C5] 3.Nf3 Nc6 4.e3 Bg4 [4 ... dxe3 ή 4 ... ε5] 5.exd4 Nxd4; [Black should play 5...Nf6] 6.Bxd4 Bxf3 7.Qxf3 Qxd4 8.Qxb7 Rd8 [not 8...Qxa1 9.Bb5+! [Black πρέπει να παίξει 5 ... Nf6] 6.Bxd4 Bxf3 7.Qxf3 Qxd4 8.Qxb7 [Rd8 όχι 8 ... Qxa1 9.Bb5 +! c6 10.Bxc6+ Kd8 11.Qd7 mate] 9.Bb5+ [9...Rd7 fails to 10.Qb8 mate] 1-0 γ6 10.Bxc6 + Kd8 11.Qd7 mate] 9.Bb5 + [9 ... Rd7 παραλείπει να 10.Qb8 mate] 1-0
Wall - D. Adams, Palo Alto, CA 1988 Wall - Δ. Adams, Palo Alto, CA 1988
1.b3 d5 2.Bb2 d4 3.Nf3 Nc6 4.g3 g6 5.Bg2 Bg7 6.OO e5 7.c4 Nf6 8.b4 Ng4 [or 8...e4] 9.b5 Na5?! 1.b3 δ5 2.Bb2 δ4 3.Nf3 Nc6 4.g3 g6 5.Bg2 Bg7 6.OO ε5 7.c4 Nf6 8.b4 NG4 [ή 8 ... ε4] 9.b5 ΝΑ5;! [9...Ne7 is better] 10.Qa4 b6? [9 ... Ne7 είναι καλύτερη] 10.Qa4 b6; [Black should try 10...c6] 11.Nxd4 exd4?? [Black θα πρέπει να προσπαθήσουν 10 ... γ6] 11.Nxd4 exd4? [best is 11...Bb7 12.Bxb7 Nxb7. [Είναι το καλύτερο 11 ... Bb7 12.Bxb7 Nxb7. White now plays 13.Nc6] 12.Bxa8 1-0 Παίζουν τα λευκά τώρα 13.Nc6] 12.Bxa8 1-0
Wall - S. Johnson, NC 1975 Wall - Σ. Τζόνσον, NC 1975
1.b3 d5 2.Bb2 e6 3.c4 Nf6 4.Nf3 Bd6 5.e3 OO 6.Be2 c6 7.OO b6 8.Qc2 Bb7 [better may be 8...Ba6] 9.Ng5 h6?? 1.b3 δ5 2.Bb2 ε6 3.c4 Nf6 4.Nf3 Bd6 5.e3 OO 6.Be2 γ6 7.OO β6 8.Qc2 Bb7 [καλύτερα μπορεί να είναι 8 ... Ba6] 9.Ng5 H6; [9...g6 or 9...Nbd7 had to be played] 10.Bxf6! [9 ... g6 ή 9 ... Nbd7 έπρεπε να παίξει] 10.Bxf6! 1-0 threatens the Queen and 11.Qh7 mate 1-0 απειλεί τη βασίλισσα και 11.Qh7 mate
Wall - Warrior, Internet 1999 Wall - Warrior, Διαδίκτυο 1999
1.b3 d5 2.Bb2 e6 3.Nf3 b6 4.e3 a5 5.c4 dxc4 6.Bxc4 Qd6 7.Nc3 Qb4 8.Ne5 f6 9.Qh5+ wins (if 9...g6 10.Nxg6) 1-0 1.b3 δ5 2.Bb2 e6 3.Nf3 β6 4.e3 a5 5.c4 dxc4 6.Bxc4 Qd6 7.Nc3 QB4 8.Ne5 f6 9.Qh5 + νίκες (αν 9 ... g6 10.Nxg6) 1-0
Wall - Erg, Internet (Zone) 1998 Wall - Erg, Internet (Ζώνη) 1998
1.b3 d5 2.Bb2 f5?! 1.b3 δ5 2.Bb2 ζ5! 3.e3 Be6 4.Nf3 Nf6 5.Be2 Bd7?! 3.e3 Be6 4.Nf3 Nf6 5.Be2 BD7;! [5...Nc6] 6.OO Ne4? [5 ... Nc6] 6.OO Ne4; [6...e6 or 6...Nc6] 7.Ne5 [threatening 8.Bh5 g6 9.Nxg6] 7...Bc6?? [6 ... ε6 ή 6 ... Nc6] 7.Ne5 [απειλώντας 8.Bh5 g6 9.Nxg6] 7 ... Bc6; [7...Rg8 may be best] 8.Bh5+ g6 9.Nxc6 [and 10.Bxh8] 1-0 [7 ... Rg8 μπορεί να είναι καλύτερο] 8.Bh5 + g6 9.Nxc6 [και 10.Bxh8] 1-0
Wall - D. Bye, Postal (IECC) 1995 Wall - Δ. Bye, ταχυδρομική (IECC) 1995
1.b3 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.f4 c5 5.Nf3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.OO Bd6 8.c4 Qc7 9.cxd5 exd5 10.Bxf6 gxf6 11.Nc3 Ne7 12.Qc2 a6 13.Bxd7+ Kxd7 14.Rac1 Rac8 15.Nxd5 [15...Nxd5 16.Qf5+ and 17.Qxd5 gives me an extra pawn and ruins Black's pawn structure] 1-0 1.b3 δ5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.f4 c5 5.Nf3 Nc6 6.Bb5 BD7 7.OO Bd6 8.c4 Qc7 9.cxd5 exd5 10.Bxf6 gxf6 11.Nc3 Ne7 12.Qc2 α6 13. Bxd7 + Kxd7 14.Rac1 Rac8 15.Nxd5 [15 ... Nxd5 16.Qf5 + και 17.Qxd5 μου δίνει ένα επιπλέον πιόνι και ερείπια δομή πιόνι του Μαύρου] 1-0
Wall - TinHorse, Internet 1998 Wall - TinHorse, Διαδίκτυο 1998
1.b3 e5 2.Ba3!? 1.b3 ε5 2.Ba3!; [2.Bb2 is the most common move] 2...Bd6?! [2.Bb2 είναι η πιο συνηθισμένη κίνηση] 2 ... Bd6;! [best to take with 2...Bxa3 3.Nxa3 d5] 3.Bxd6 cxd6 4.e4 f6 5.Nf3 Ne7 6.Nh4 d5 7.exd5 Nxd5? [Καλύτερο να ληφθεί με 2 ... Bxa3 3.Nxa3 Δ5] 3.Bxd6 cxd6 4.e4 f6 5.Nf3 Ne7 6.Nh4 δ5 7.exd5 Nxd5; [better is 7...d6] 8.Qh5+ g6?? [Είναι καλύτερη 7 ... δ6] 8.Qh5 + G6; [slightly better is 8...Ke7] 9.Nxg6 1-0 [Ελαφρώς καλύτερη είναι 8 ... Ke7] 9.Nxg6 1-0
Perlaki - Csatho, Postal 1982 Perlaki - Csatho, TK 1982
1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.c4 Nf6 4.Nc3 Bb4 5.e3 OO 6.Nf3 e4 7.Ng5 Re8 8.Nd5 Nxd5? 1.b3 ε5 2.Bb2 Nc6 3.c4 Nf6 4.Nc3 BB4 5.e3 OO 6.Nf3 e4 7.Ng5 Re8 8.Nd5 Nxd5; [Black's best may be 8...Be7. [Black καλύτερο μπορεί να είναι 8 ... Be7. Now White attacks on the king side] 9.Qh5 [not 9.cxd5 Qxg5 10.dxc6 dxc6 and Black is a pawn up] 9...Nf6 10.Qxf7+ Kh8 11.Bxf6 Qxf6 12.Qxe8+ Bf8 13.Rd1 Kg8 14.Nxe4 1-0 Τώρα Λευκό επιθέσεις στην 9.Qh5 πλευρά βασιλιάς] [δεν 9.cxd5 Qxg5 10.dxc6 dxc6 και τον Εύξεινο είναι ένα πιόνι παραπάνω] 9 ... Nf6 10.Qxf7 + Kh8 11.Bxf6 Qxf6 12.Qxe8 + Bf8 13.Rd1 Kg8 14 . Nxe4 1-0
Sherman - Stone, London 1973 Sherman - Stone, Λονδίνο 1973
1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.c4 Nf6 4.Nc3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.a3 a5 [or 6...Nxc3] 7.e3 Bc5 8.Qc2 OO 9.Nf3 Re8? 1.b3 ε5 2.Bb2 Nc6 3.c4 Nf6 4.Nc3 δ5 5.cxd5 Nxd5 6.a3 a5 [ή 6 ... Nxc3] 7.e3 Bc5 8.Qc2 OO 9.Nf3 Re8; [9...Bg4 is better; Black needs to keep his Rook on f8 to guard the f7 pawn] 10.Nxd5 Qxd5 11.Bc4 Qd6? [9 ... Bg4 είναι καλύτερη? Μαύρη πρέπει να κρατήσει Πύργος του σχετικά με F8 για να φρουρεί το πιόνι f7] 10.Nxd5 Qxd5 11.Bc4 Qd6; [slightly better is 11...Qd8] 12.Ng5 [threatening the pawns at f7 and h7] 12...Kf8 13.Qxh7 Qf6?? [Ελαφρώς καλύτερη είναι 11 ... QD8] 12.Ng5 [απειλώντας τα πιόνια σε F7 και H7] 12 ... Kf8 13.Qxh7 Qf6; [13...Qg6 puts up more resistance] 14.Ne4 [threatening the Black Queen and the Bishop at c5. [13 ... Qg6 βάζει περισσότερη αντίσταση] 14.Ne4 [απειλεί τη Μαύρη Βασίλισσα και ο επίσκοπος σε C5. Black can't play 14...Qe7 because of 15.Qh8 mate] 1-0 Μαύρος δεν μπορεί να παίξει 14 ... Qe7 λόγω 15.Qh8 mate] 1-0
K Nielsen - Moller, Hillerod 1987 Κ Nielsen - Μόλερ, Hillerod 1987
1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.c4 Nf6 4.Nc3 d6 5.e4 Bg4 6.Be2 Bxe2 [perhaps better is 6...Be6 or 6...Bd7] 7.Ngxe2 Nd4 8.OO c5 9.f4 Nd7?! 1.b3 ε5 2.Bb2 Nc6 3.c4 Nf6 4.Nc3 d6 5.e4 Bg4 6.Be2 Bxe2 [ίσως είναι καλύτερο 6 ... Be6 ή 6 ... BD7] 7.Ngxe2 Nd4 8.OO c5 9. f4 Nd7;! [9...Be7 and 10...OO] 10.Nd5 Nb6? [9 ... Be7 και 10 ... OO] 10.Nd5 Nb6; [10...Be7 is best] 11.fxe5 dxe5 12.Nec3 [maybe better is 12.Nxd4 and 13.Qh5] 12...Bd6 13.Qg4 OO 14.Rf2 Qd7?? [10 ... Be7 είναι το καλύτερο] 11.fxe5 dxe5 12.Nec3 [ίσως και καλύτερα είναι 12.Nxd4 και 13.Qh5] 12 ... Bd6 13.Qg4 OO 14.Rf2 Qd7; [Black should play 14...Qc8 or 14...f6] 15.Nf6+ [forking King and Queen] 1-0 [Black πρέπει να παίξει 14 ... Qc8 ή 14 ... f6] 15.Nf6 + [forking βασιλιάς και η βασίλισσα] 1-0
Wall - R Vondruska, Postal 1987 Wall - Vondruska R, TK 1987
1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.e3 d5 4.Bb5 Bd6 5.Nc3 Ne7 6.d4 [6.Nf3 may be better] 6...e4 7.Nge2 Be6 8.OO a6 9.Bxc6+ Nxc6 10.Ng3 Qe7 [perhaps 10...OO or 10...Qh4] 11.Ngxe4 [11.f3; 11.f4; or 11.Nce2] 11...Nxd4?? 1.b3 ε5 2.Bb2 Nc6 3.e3 d5 4.Bb5 Bd6 5.Nc3 Ne7 6.d4 [6.Nf3 μπορεί να είναι καλύτερα] 6 ... ε4 7.Nge2 Be6 8.OO α6 9.Bxc6 + Nxc6 10. NG3 Qe7 [ίσως και 10 ... OO ή 10 ... Qh4] 11.Ngxe4 [11.f3? 11.f4? ή 11.Nce2] 11 ... Nxd4; [11...dxe4 12.d5 OOO is best] 12.Nxd6+ [extra tempo move with check that he overlooked] 12...Qxd6 13.Qxd4 1-0 [11 ... dxe4 12.d5 OOO είναι το καλύτερο] 12.Nxd6 + [επιπλέον κίνηση ρυθμό και με τον έλεγχο ότι αγνοείται] 12 ... Qxd6 13.Qxd4 1-0
Wall - SirMick, Internet 1997 Wall - SirMick, Διαδίκτυο 1997
1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.e4 d5 4.Bb5 dxe4 5.Bxe5 Qd5 6.Bxc6+ Qxc6 7.c4 Qc5 8.Bg3 g6 [8...Nf6 is good] 9.Nc3 Bg7? 1.b3 ε5 2.Bb2 Nc6 3.e4 d5 4.Bb5 dxe4 5.Bxe5 Qd5 6.Bxc6 + Qxc6 7.c4 QC5 8.Bg3 g6 [8 ... Nf6 είναι καλό] 9.Nc3 Bg7; [perhaps 9...Bf5] 10.Nd5 [threatening 11.Nxc7+] 10...Kd7 11.Nxc7 Bxa1 [Black should try 11...Rb8] 12.Qxa1 [now 2 Rooks are hanging] 1-0 [Ίσως και 9 ... BF5] 10.Nd5 [απειλώντας 11.Nxc7 +] 10 ... Kd7 11.Nxc7 Bxa1 [Black πρέπει να προσπαθήσουμε 11 ... Rb8] 12.Qxa1 [τώρα 2 Rooks κρέμονται] 1-0
Wall - L. Calvo, Guam 1974 Wall - Λ. Calvo, Γκουάμ 1974
1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.g3 d6 4.Bg2 Nf6 5.c4 Bd7 6.Nc3 Be7 7.Qc2 OO 8.Nf3 a6 9.Ng5 Rb8?! 1.b3 ε5 2.Bb2 Nc6 3.g3 δ6 4.Bg2 Nf6 5.c4 BD7 6.Nc3 Be7 7.Qc2 OO 8.Nf3 α6 9.Ng5 Rb8;! [9...Nd4 and 10...h6 may be best] 10.Nce4 h6?? [9 ... Nd4 και 10 ... h6 μπορεί να είναι καλύτερο] 10.Nce4 H6; [Black should play 10...Nxe4 11.Nxe4 f5] 11.Nxf6+ [threatening mate next move with 12.Qh7 mate] 1-0 [Black πρέπει να παίξει 10 ... Nxe4 11.Nxe4 F5] 11.Nxf6 + [απειλώντας mate επόμενη κίνηση με 12.Qh7 mate] 1-0
Sonora - Sobrero, Villa Ballester 1992 Sonora - Sobrero, Ballester Βίλα 1992
1.b3 Nf6 2.Bb2 d6 [other ideas are 2...g6 and 2...Nc6] 3.Bxf6 gxf6 4.c4 Nc6 5.Nc3 Bg7 6.g3 Bf5 7.Bg2 Qd7 8.Nd5 Nd4 [or 8.OOO] 9.Ne3 Bh6 [9...c6 or 9...OOO] 10.Nxf5 Qxf5 11.Rc1 [to prevent 11...Nc2+] OOO?? 1.b3 Nf6 2.Bb2 δ6 [άλλες ιδέες είναι 2 ... G6 και 2 ... Nc6] 3.Bxf6 gxf6 4.c4 Nc6 5.Nc3 Bg7 6.g3 BF5 7.Bg2 Qd7 8.Nd5 Nd4 [ή 8.OOO] 9.Ne3 Bh6 [9 ... γ6 ή 9 ... OOO] 10.Nxf5 Qxf5 11.Rc1 [για την πρόληψη της 11 ... Nc2 +] OOO? [11...Nc6 may be best] 12.Bh3 [pinning Queen and King] 1-0 [11 ... Nc6 μπορεί να είναι καλύτερο] 12.Bh3 [εναποθέτει βασίλισσα και ο βασιλιάς] 1-0
.

. Απώλεια άνοιγμα ενός Larsen του;

Two relatively strong chess players have told me that the following line is an obvious win for Black: Δύο αρκετά δυνατούς παίκτες σκακιού μου έχουν πει ότι η ακόλουθη γραμμή αποτελεί προφανή νίκη για το Black:
1 b3 e5 2 Bb2 Nc6 3 e3 d5 4 Bb5 Bd6 5 f4 exf4 6 Bxg7 Qh4+ 1 B3 ε5 2 BB2 Nc6 3 e3 δ5 4 BB5 Bd6 5 f4 exf4 6 Bxg7 Qh4 +
At first glance, this looks scary for White. Με την πρώτη ματιά, αυτό φαίνεται τρομακτικό για White. But let's look at some likely continuations: Αλλά ας δούμε κάποια πιθανή συνέχειες:
7 Kf1 fxe3 (7...Bg4 8 Bxc3+ bxc3 9 Qe1) 8 Qe2 (or 8 dxe3 Nge7 9 Nf3 and 10 Bxh8) 8...Nge7 9 Nf3 and 10 Bxh8. 7 KF1 fxe3 (7 ... Bg4 8 Bxc3 + bxc3 9 QE1) 8 QE2 (ή 8 dxe3 Nge7 9 NF3 και 10 Bxh8) 8 ... Nge7 9 NF3 και 10 Bxh8.
Personally, I see little hope for Black. Προσωπικά, βλέπω πολλές ελπίδες για το μαύρο. The clincher is that 1 b3 e5 2 Bb2 Nc6 3 e3 d5 4 Bb5 Bd6 5 f4 has been a popular variation among Grandmasters for twenty of more years. Το καρφί είναι ότι 1 b3 ε5 2 BB2 Nc6 3 e3 δ5 4 BB5 Bd6 5 f4 είναι μια δημοφιλής παραλλαγή μεταξύ Grandmasters για είκοσι ακόμη χρόνια. So it probably does not have a simple refutation. Γι 'αυτό πιθανό να μην έχει μια απλή διάψευση.
An interesting coincidence occurs in the most popular continuation after 5 f4: 5...Qh4+ 6 g3 Qe7 and White has the initiative. Μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση που επήλθε στο πιο δημοφιλές συνέχιση μετά από 5 F4: 5 ... Qh4 + 6 g3 Qe7 και ο Λευκός έχει την πρωτοβουλία. The coincidence is that the following obscure line of the King's Gambit is somewhat similar: 1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Qf3 (Breyer Gambit) 3...Qh4+ 4 g3 fxg3 5 hxg3 Qf6. Η σύμπτωση είναι ότι οι ακόλουθες σκοτεινή γραμμή του τεχνάσματος του βασιλιά είναι κάπως παρόμοιο: 1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Qf3 (Breyer Gambit) 3 ... Qh4 + 4 g3 fxg3 5 hxg3 Qf6. In both cases, Black's Queen check is not designed to attack the King so much as to weaken White's kingside pawns. Και στις δύο περιπτώσεις, η βασίλισσα ελέγχει Μαύρου δεν έχει σχεδιαστεί για να επιτεθεί στο βασιλιά τόσο πολύ ώστε να αποδυναμώσει πιόνια kingside του λευκού. Maybe an attack will result, but probably not. Ίσως μια επίθεση θα έχει ως αποτέλεσμα, αλλά πιθανώς όχι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: