Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012


 


Πρόγραμμα "Σκάκι στο σχολείο" στα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


****∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε την
καθιέρωση του προγράµµατος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 και το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισµού του,

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αθλητισµός αποτελεί έναν από τους τοµείς για τον οποίο «η
Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να
συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών»·
B. λαµβάνοντας υπόψη ότι το σκάκι είναι ένα άθληµα προσιτό σε παιδιά κάθε κοινωνικής
οµάδας, θα µπορούσε συνεπώς να συµβάλει στην κοινωνική συνοχή και στην επίτευξη
στόχων πολιτικής, όπως η κοινωνική ενσωµάτωση, η καταπολέµηση των διακρίσεων, η
µείωση της εγκληµατικότητας, ακόµη και η µάχη µε διάφορες εξαρτήσεις·
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, το σκάκι µπορεί να
βελτιώσει τη συγκέντρωση, την υποµονή και την επιµονή του, και να συµβάλει στην
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της διαίσθησης, της µνήµης και των δεξιοτήτων
ανάλυσης και λήψης αποφάσεων· επίσης το σκάκι διδάσκει την αποφασιστικότητα, τη
θετική στάση και την άµιλλα·

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν την καθιέρωση του
προγράµµατος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών µελών της
ΕΕ·
2. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο πρόγραµµα
«Σκάκι στο σχολείο» και να διασφαλίσει την επαρκή χρηµατοδότησή του από το 2012
και µετά·
3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα των µελετών όσον αφορά την
επίδραση του προγράµµατος στην ανάπτυξη των παιδιών·
4. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, µαζί µε τα ονόµατα των
υπογραφόντων, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών µελών.

Ο κατάλογος των υπογραφόντων δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα 3 των Πρακτικών της 15ης
Μαρτίου 2012 (P7_PV-PROV(2012)03-15(ANN3)).

Κυριακή 25 Μαρτίου 2012

Ο διευθυντής των αγώνων

1.1. Ο αρχιμουσικός των σκακιστικών αγώνων

Σύμφωνα με το άρθρο 16 (σήμερα, άρθρο 13) των Κανόνων της FIDE για το σκάκι, ο διαιτητής (που πολύ συχνά είναι κι ο διευθυντής των αγώνων) έχει την ευθύνη της επίβλεψης της τήρησης των Κανονισμών του παιχνιδιού και μεριμνάει για ολόκληρη τη διεξαγωγή ενός τουρνουά. Πρέπει να αποφασίζει – και να εκτελεί τις αποφάσεις του, συχνά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η παρουσία – ή η απουσία του – μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην επίλυση κάποιας παρεξήγησης γύρω από τον τρόπο εφαρμογής του ενός ή του άλλου Κανόνα.
Για το λόγο αυτό, σε κάθε τουρνουά, μικρό ή μεγάλο, μέσα σε συλλογικά πλαίσια ή σε διεθνές επίπεδο – η ευθύνη κι η σημασία της παρουσίας του διαιτητή/διευθυντή είναι μεγάλη. Φυσικά, είναι εξίσου μεγάλη η υπευθυνότητα που πρέπει να τον χαρακτηρίζει.


Η έκδοση της ΕΣΟ, του 1984
Η έκδοση της ΕΣΟ, του 1984

1.2. Παραβάσεις, παρατυπίες – κι αγωνιστική τακτική

Πέρα από τους Κανόνες της FIDE και τους διάφορους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς ένας διαιτητής βρίσκεται συχνά μπροστά σε καταστάσεις απρόβλεπτες από το Νομοθέτη, όπως αυτές που παραθέτουμε πιο κάτω – με σχετικά σχόλια.
1.2.1. Παραβάσεις των διεθνών κανονισμών

Οι πιο συνηθισμένες τέτοιες παραβάσεις, που απαιτούν τιμωρία είναι οι εξής:
α) Αποχώρηση από τους αγώνες – η αποχώρηση από τους αγώνες, εκτός κι αν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερα σημαντικός λόγος, είναι βαριά παράβαση και πρέπει να επισύρει αντίστοιχα βαριά ποινή, μια κι η αποχώρηση ενός παίκτη από τους αγώνες, αδικεί όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
β) Μη προσέλευση στους αγώνες – όπως κι η προσέλευση με καθυστέρηση πάνω από μια ώρα, τιμωρείται με μηδενισμό του παίκτη στην παρτίδα που δεν προσήλθε. Τόσο η αποχώρηση, όσο κι η μη προσέλευση σε αγώνες, δείχνουν ολοκληρωτική έλλειψη φίλαθλου πνεύματος. Συνηθίζεται (με σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη αγώνων) να μην επιτρέπεται η απώλεια πάνω από δύο παρτίδες χωρίς λόγο, και παίκτης που μηδενίζεται για τρίτη φορά λόγω μη προσέλευσης να θεωρείται ότι αποχώρησε (με τις σχετικές συνέπειες). Σε τουρνουά με ελβετικό σύστημα μάλιστα θεωρείται ότι αποχώρησε ο παίκτης που δεν προσέρχεται μία φορά.
γ) Ανάλυση της παρτίδας στην αίθουσα των αγώνων – κάτι που ισχύει τόσο για τους παίκτες, όσο και για θεατές, όταν αυτοί έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους παίκτες και να τους κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης της παρτίδας που παίζεται την ίδια στιγμή.
δ) Απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο – μια τέτοια πράξη επίσης θα έπρεπε να επισύρει ποινές μέχρι και το μηδενισμό του υπαίτιου, που, φεύγοντας από την αίθουσα των αγώνων κι όντας μακριά από κάθε έλεγχο του διαιτητή, μπορεί να συμβουλευτεί σημειώσεις, βιβλία ή με άλλο τρόπο να βοηθηθεί παράνομα.
ε) Απομάκρυνση από τη σκακιέρα – ο διαιτητής πρέπει να μην επιτρέπει την απομάκρυνση παίκτη που έχει την κίνηση από τη σκακιέρα του. Κάτι τέτοιο δημιουργεί υποψίες ότι ο παίκτης αυτός δέχεται παράνομα συμβουλές, κι ακόμα κι αν αποδειχτεί μια τέτοια υποψία αβάσιμη, ο αντίπαλός του δέχεται μια ψυχολογική πίεση.
στ) Συνομιλία με άλλους παίκτες, θεατές κλπ. – είναι φανερό ότι, ακόμα κι αν ένας παίκτης συζητάει με έναν άλλο παίκτη ή έναν θεατή για κάποιο άσχετο θέμα, στον αντίπαλό του που βρίσκεται καθισμένος πάνω στη σκακιέρα, δημιουργείται η εντύπωση ότι σχολιάζει την παρτίδα του. Ο διαιτητής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και αυστηρός στην απαγόρευση των συνομιλιών ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας.
ζ) Κάθε ενόχληση του αντίπαλου – όπου, μπορεί να ενταχθούν σειρά από «τρόπους ενόχλησης», από διαρκείς προτάσεις ισοπαλίας και «φιλική κουβεντούλα» πάνω στη σκακιέρα μέχρι τους πολύ εκλεπτυσμένους τρόπους, π.χ. κάπνισμα πούρου που είναι γνωστό ότι ενοχλεί τον αντίπαλο. Βέβαια η FIDE προωθεί, ειδικά για το κάπνισμα, την ολοκληρωτική του απαγόρευση.
η) Προκαθορισμένα αποτελέσματα – το «φτιάξιμο» του αποτελέσματος μιας παρτίδας είναι βέβαια από τις μεγαλύτερες παραβάσεις των κανονισμών, αλλά και κάθε αθλητικής έννοιας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να χάσει κάποιος ανέντιμος παίκτης μια παρτίδα: Παίζοντας μια «πατάτα», μια πολύ κακή, δηλαδή, κίνηση, ξεπερνώντας το όριο χρόνου σκέψης, γράφοντας μια ακατανόητη κρυφή κίνηση κλπ. Ένας έμπειρος διαιτητής θα είναι συχνά σε θέση να εκτιμήσει αν μια παρτίδα είναι «φτιαχτή» ή όχι – δεν θα μπορεί όμως να κάνει τίποτα χωρίς χειροπιαστές αποδείξεις.
Μια «φιλική» ισοπαλία από την άλλη μεριά, είναι πολύ πιο ήπια παράβαση κι οι αντιδράσεις του διαιτητή είναι πιο περιορισμένες. Μια ισοπαλία «σαλονιού» είναι συχνά μέρος της αγωνιστικής τακτικής, χρησιμεύοντας σαν ανάσα ξεκούρασης ή περισυλλογής για ένα παίκτη.
1.2.2. Πράξεις έξω από το «καλώς αγωνίζεσθαι»
Εδώ συναντάμε πράξεις έξω από τη σκακιστική ηθική, αν και όχι απαγορευμένες από τον Κανονισμό τους Κανόνες της FIDE. Μολονότι έξω από το ποινολόγιο, πράξεις όπως οι παρακάτω πρέπει τουλάχιστον να καταδικαστούν ηθικά:
α) Άρνηση της καθιερωμένης χειραψίας πριν και μετά την παρτίδα
β) Συστηματική καθυστερημένη προσέλευση για την έναρξη της παρτίδας
γ) Περιφρονητική συμπεριφορά προς τον αντίπαλο που κέρδισε την παρτίδα
δ) «Στήσιμο» μιας παγίδας και … ρεσιτάλ ηθοποιίας – μετάνοιας για το «μεγάλο σφάλμα»
ε) Εντατική προσήλωση – μελέτη μιας κίνησης στη μία πτέρυγα της σκακιέρα και, ξαφνικά, παίξιμο μιας κίνησης στην άλλη πλευρά
στ) Γράψιμο μιας κίνησης στο παρτιδόφυλλο κι εκτέλεση άλλης
ζ) Συνέχιση της παρτίδας ή γράψιμο κρυφής κίνησης σε απελπιστικές – ή σε φανερά ισόπαλες θέσεις
η) Μη προσέλευση για τη συνέχιση μιας παρτίδας που διακόπηκε
θ) Αφαίρεση ή πρόσθεση κινήσεων στο παρτιδόφυλλο για να εξαπατηθεί ο αντίπαλος στον αριθμό κινήσεων που έχουν παιχτεί
ι) Πρόταση ισοπαλίας από κάποιο που έχει χαμένη θέση
ια) Συμφωνία ισοπαλιών «σαλονιού» και αδιάφορο παιχνίδι, όταν χαθούν οι ελπίδες διάκρισης
ιβ) Γράψιμο αντί για κρυφή κίνηση μιας εγκατάλειψης. Πολλά ψυχολογικά τρυκ παίζονται εις βάρος ενός αντίπαλου, που κάτω από εξαιρετική πίεση χρόνου δεν συμπληρώνει τις κινήσεις του – παράλειψη κινήσεων ώστε ο αντίπαλος να παίζει βιαστικά περισσότερες κινήσεις απ’ όσες χρειάζεται, γράψιμο περισσότερων κινήσεων απ’ όσες έχουν παιχτεί για ν’ «αποκοιμηθεί» ο αντίπαλος, θεατρινίστικος τρόπος παιξίματος των κινήσεων κ.ά. Ψυχολογική πίεση ασκείται και με την άρνηση χειραψίας, την καθυστερημένη άφιξη, το περιφρονητικό κοίταγμα του αντίπαλου στη διάρκεια της παρτίδας. Αλλά κι η επιμονή να συνεχίζει κανένας μια φανερά χαμένη ή μια φανερά ισόπαλη θέση δε μπορεί να τιμωρηθεί από διαιτητή που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τονίσει στο «δράστη» ότι η πράξη του είναι άδικη για τον αντίπαλό του, τον οργανωτή και το σκακιστικό κοινό.
1.2.3. Παρατυπίες μέσα στην αγωνιστική τακτική

Πέρα από τις παραβάσεις ή παρατυπίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, ένας παίκτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ορισμένα πλεονεκτήματα έξω από τη σκακιέρα – δυνατότητα όμως που του επιτρέπει ο κανονισμός. Αυτό που μετράει είναι τα μέσα να είναι τίμια και ηθικά. Για παράδειγμα, επιτρέπεται ένας παίκτης να κρύβει από τον αντίπαλό του – που είναι σε πίεση χρόνου και δεν συμπληρώνει κινήσεις – το δικό του παρτιδόφυλλο. Σε τελευταία ανάλυση, κάθε παίκτης έχει μια ορισμένη χρονική προθεσμία για να σκέφτεται – και να ενημερώνει το παρτιδόφυλλό του. Η πάλι αν ένας παίκτης παίξει την κίνησή του αλλά ξεχάσει να πατήσει το χρονόμετρό του, ο αντίπαλός του μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη «δωρεά χρόνου» για να σκεφτεί καλύτερα την απάντησή του. Αγωνιστική τακτική είναι κι η απάντηση σε ρυθμό πολυβόλου στις κινήσεις του αντίπαλου, όταν κάποιος έχει χειρότερη θέση με «παγιδευτικές» δυνατότητες κι ο αντίπαλος πίεση χρόνου. – Προσοχή όμως στο γράψιμο κινήσεων! Οι κανόνες υποχρεώνουν τη γραφή κίνηση προς κίνηση!
Όλες αυτές οι ενέργειες, αποτελούν μέρος της ευρύτερης σκακιστικής αναμέτρησης, μιας πνευματικής μάχης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους σε πολλά επίπεδα.
1.3. Προσόντα του διαιτητή/διευθυντή
Μελετώντας τις περιπτώσεις, όπως αυτές που αναφέρθηκαν πιο πριν, κι όπου πρέπει να δράσει ένας διαιτητής, αλλά και με γνώση των δυσχερειών που παρουσιάζει μια οργάνωση αγώνων, είναι φανερό ότι ένας διαιτητής/διευθυντής αγώνων πρέπει να έχει ορισμένες ικανότητες, να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά προσόντα:
Από τη μια πρέπει να έχει τις απαιτούμενες σκακιστικές γνώσεις, από την άλλη ένα αίσθημα διπλωματίας και τακτ, ώστε να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις του ψυχρά και τυπικά, αλλά με τον κατάλληλο για κάθε περίπτωση τρόπο. Είναι αδιανόητη η έλλειψη βαθιάς γνώσης στα τεχνικά – οργανωτικά θέματα, αλλά κι η άγνοια θεμάτων κανονισμών. Από την άλλη μεριά είναι όμως απαραίτητη κι η δύναμη στο χαρακτήρα, που θα επιτρέψει την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της διαιτησίας με ηρεμία και αποφασιστικότητα. Δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο αξίωμα που να επιτρέπει τη δημιουργία «αυθεντιών» – είναι , απλά και μόνο, ο χαρακτηρισμός μιας υπηρεσίας στο σκακιστικό αγωνιστικό κύκλωμα. Το κύρος είναι κάτι που αποκτάει ο κάθε διαιτητής με τη δουλειά του στο χώρο αυτό. Είναι κάτι που θα του το αναγνωρίσουν από την πρώτη στιγμή οι παίκτες σε ένα τουρνουά, μόλις νοιώσουν ότι έχουν να κάνουν με κάποιον που αντλεί την «εξουσία», τη δύναμή του, όχι από κάποιο κανονισμό αλλά από την κατάρτιση, τη γνώση, την πείρα του. Κάθε ένας – και μάλιστα από την αρχή του τουρνουά – πρέπει να νοιώσει ότι ο διαιτητής ξέρει τη δουλειά του, δε θα κάνει λάθη, δεν θα επηρεαστεί από «τρίτους», δε θα κρίνει ανάλογα με την «ειδική βαρύτητα» του παίκτη. Φυσικά, ο διαιτητής μπορεί να έχει αυτό το αίσθημα ηρεμίας κι αποφασιστικότητας, μόνον όταν ο ίδιος είναι σίγουρος για τον εαυτό του, τις γνώσεις του, την ικανότητά του. Απαραίτητη είναι πάντως μια πρακτική εξάσκηση. Συχνά, μολονότι έχει την τεχνική κατάρτιση ένας διαιτητής σφάλλει, γιατί στην κρίσιμη στιγμή δεν προλαβαίνει να εφαρμόσει στη πράξη τη θεωρητική απόφαση για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Είναι σημαντικό ακόμα, να θυμάται κανείς, πως ιδιαίτερα σε διαμάχες γύρω από θέματα κανονισμών, οι ίδιοι οι παίκτες (και συχνά και αμέτοχοι τρίτοι, θεατές, κ.ά.) βρίσκονται σε μια έντονη ψυχολογική κατάσταση εσωτερικών πιέσεων. Με τη συσσώρευση ψυχολογικών εντάσεων μειώνεται η δυνατότητα λογικών κρίσεων και αποφάσεων – έτσι η πρώτη δουλειά σε ένα τέτοιο επεισόδιο είναι το καλμάρισμα των νεύρων, η αποφυγή συγκρούσεων και εκρήξεων. Αν γίνεται, ο διαιτητής θα πρέπει να πάρει παράμερα του διαπληκτιζόμενους, για ν’ αποφευχθεί μια γενίκευση της αναστάτωσης στους άλλους παίκτες.
Όπως σε κάθε άλλη αθλητική συνάντηση και στους σκακιστικούς αγώνες ισχύει το γνωμικό ότι: Όσο καλύτερος ο διαιτητής, τόσο λιγότερα τα προβλήματα.
Χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα τους όρους διευθυντής και διαιτητής αγώνων σχεδόν παράλληλα. Στην πραγματικότητα οι όροι δεν είναι ισοδύναμοι. Ο διευθυντής αγώνων έχει ευρύτερες αρμοδιότητες – κι ανάμεσα σ’ αυτές μπορεί να είναι κι οι αρμοδιότητες του διαιτητή. Όμως, έχει κι άλλες αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα την πρόσκληση των παικτών, την προετοιμασία των αγώνων, την εξασφάλιση υλικού κλπ. Σε μεγάλες διοργανώσεις οι δουλειές μοιράζονται σε περισσότερα άτομα, συχνά δημιουργείται ένα οργανωτικό επιτελείο κι ο επικεφαλής είναι κι ο κύριος διαιτητής των αγώνων.
Επιλογικά: Τα περισσότερα προβλήματα ιδιαίτερα σε χαμηλές κατηγορίες σκακιστών προκύπτουν από ελλιπή γνώση κανονισμών. Γι’ αυτό, ο διαιτητής πρέπει να μην κρατάει στεγανά στη δουλειά του, αλλά να επιδιώκει, όσο το δυνατό περισσότεροι σκακιστές να γνωρίσουν τα «μυστικά» της τέχνης.
1.3.1 Ο διευθυντής αγώνων – περιληπτικά:
α) Ο διευθυντής αγώνων είναι:
 • Σχεδιαστής/Οργανωτής
 • Συντονιστής
 • Μάνατζερ
 • Διαιτητής
 • Σύμβουλος/Συμπαραστάτης
 • Πρότυπο
β) Τον χαρακτηρίζει:
 • Σωστή και τεκμηριωμένη κρίση
 • Αποφασιστικότητα και όχι συνδιαλλακτικότητα
 • Είναι φιλικός αλλά όχι υποχωρητικός
 • Δε δείχνει «συναδελφικότητα» με κακή έννοια
 • Πειθώ
 • Σταθερότητα
 • Δεν διατάζει
 • Αντικειμενικότητα και τακτ
 • Τέλεια γνώση των Κανονισμών της FIDE και των ερμηνειών τουΣιγουριά
γ) Είναι όμως ακόμα και:
 • Σύμβουλος και βοηθός σ’ όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που έχουν σχέση με το τουρνουά.

Οι τρεις μεγαλύτερες σκακιστικές βιβλιοθήκες του κόσμουΟι ηλεκτρονικές σκακιστικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν εκατομμύρια παρτίδες δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν την αξία του βιβλίου. Οι σκακιστές ασχολούνται κυρίως με το παρόν, τις τελευταίες καινοτομίες του Ανάντ και του Κράμνικ,  της σκακιστικής θεωρίας ξεχνώντας πως το σήμερα είναι μια κουκίδα στο χρόνο και απομακρύνεται προς το παρελθόν τόσο γρήγορα. Ο διεθνής μετρ στο σκάκι με αλληλογραφία Allan Savage είχε συγκεντρώσει στοιχεία για τις μεγαλύτερες σκακιστικές συλλογές βιβλίων στον κόσμο, που τα παρουσίασε σε διάλεξη το 1998. Από τότε ίσως κάποια στοιχεία έχουν μεταβληθεί, αλλά ο κόσμος του βιβλίου είναι ένας αργός κόσμος, πάνω κάτω τα ίδια πρέπει να ισχύουν και το 2011.
Η πλουσιότερη βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Κλίβελαντ του Οχάιο (ΗΠΑ). Η συλλογή του John White περιέχει 35.000 τίτλους και εμπλουτίζεται συνδρομητικά με 180 περιοδικά. Πολλοί ερευνητές της σκακιστικής ιστορίας επισκέπτονται κάθε μέρα το σιωπηλό μέρος και χάνονται στα ράφια αυτής της συλλογής. Δημιουργήθηκε από προσφορά του μανιώδους συλλέκτη John White (1845-1928). Όταν έφυγε από τη ζωή, τα βιβλία υπολογίζονταν σε 12.000 και η αξία τους σε 300.000 δολάρια. Στη διαθήκη του, όρισε, το υπόλοιπο της περιουσίας του να διατεθεί για τον εμπλουτισμό της σκακιστικής βιβλιοθήκης.
Η συλλογή σκακιστικών βιβλίων της βιβλιοθήκης της Χάγης (Ολλανδία) δημιουργήθηκε από συγκέντρωση ιδιωτικών συλλογών. Κυριότερη ήταν η προσφορά του Dr. Niemeijer (1902-1987), που δώρησε 7.000 βιβλία το 1948. Αυτή τη στιγμή, θεωρείται η δεύτερη βιβλιοθήκη σκακιστικού ενδιαφέροντος στον κόσμο, σε αριθμό βιβλίων (περίπου 30.000). Σε συνέντευξή του στο περιοδικό New in Chess, ένα χρόνο πριν το θάνατό του, ο Niemeijer καλούσε τον κόσμο που ενδιαφέρεται να επισκέπτεται το σπίτι του για να μελετά σκακιστικό υλικό που συνέχισε να συγκεντρώνει μετά τη δωρεά του 1948. Τα βιβλία αυτά προστέθηκαν στην πλούσια συλλογή της Χάγης, με τη διαθήκη του.
Η τρίτη συλλογή είναι ιδιωτική, ανήκει στο Γερμανό GM Lothar Schmid (που ήταν διαιτητής στο ματς Φίσερ – Σπάσκι, το 1972). Δεν είναι καταλογογραφημένη, αλλά καταλαμβάνει 7 γεμάτα δωμάτια στο σπίτι του, στη Βαμβέργη. Είναι χαοτική, αλλά φυσικά ο συλλέκτης γνωρίζει που βρίσκεται το κάθε βιβλίο και το κάθε περιοδικό. Η δημιουργία της ξεκίνησε το 1950.
Στην Ελλάδα, εντυπωσιακή και πολύτιμη ήταν η συλλογή του Τριαντάφυλλου Σιαπέρα, που νομίζω -δυστυχώς- δεν αξιοποιήθηκε όπως θα άρμοζε μετά το θάνατό του .

Game analysis 1: Don't allow counterplay in a strategically won position


1. δ4 δ5 2. γ4 ε6 3. NC3 Nf6 4. Bg5 γ6  
διάγραμμα

Στρατιγική : ΥΛΙΚΟ - ΧΩΡΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ !
Βαγγέλης ....

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Chess Traps #1: Ruy Lopez Mortimer TrapΠαραγόμενη Σκακιέρα σας

Magnus Carlsen vs Levon Aronian - Botvinnik Chess Memorial
                                                               


                                            Κάρλσεν

Μία παρτίδα σκάκι με πάρα πολλές κινήσεις !!! Καλή ανάγνωση ?

World's Longest Chess Game (237 Moves)
Laurent Fressinet - Alexandra Kosteniuk Result: 0-1


Σικελική Δράκος ! Alexandra Kosteniuk
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. O-O Bd7 5. Re1 Nf6 6. c3 a6 7. Ba4 b5 8. Bc2 e5 9. h3 Be7 10. d4 O-O 11. d5 Na5 12. Nbd2 g6 13. b4 Nb7 14. a4 Qc7 15. Nf1 Nh5 16. Bh6 Ng7 17. Ng3 f6 18. Qd2 Rfc8 19. Ra2 a5 20. Rea1 axb4 21. cxb4 bxa4 22. Bxa4 Bxa4 23. Rxa4 Rxa4 24. Rxa4 cxb4 25. Rxb4 Nc5 26. Be3 Qd7 27. Rc4 Rb8 28. Bxc5 dxc5 29. Nf1 Ne8 30. Qc2 Qb5 31. N3d2 Qb2 32. Qa4 Kf7 33. Rc2 Qb4 34. Qd7 Nd6 35. Ne3 Kf8 36. Kh2 Rd8 37. Qg4 Qd4 38. Nec4 f5 39. Qe2 Nxe4 40. Nxe4 Qxe4 41. Qxe4 fxe4 42. Rd2 Bg5 43. Rd1 Rb8 44. Kg1 Rb4 45. Nxe5 c4 46. Nc6 Rb2 47. Nd4 c3 48. Re1 c2 49. Nxc2 Rxc2 50. Rxe4 Rd2 51. g3 Be7 52. Rf4 Kg7 53. Kg2 Bc5 54. h4 Rxd5 55. Rc4 Kf6 56. Rc2 Kf5 57. Ra2 Bb4 58. Rb2 Bc3 59. Rc2 Rd3 60. Kf1 Bd4 61. Kg2 Rb3 62. Rc7 h6 63. Rf7 Ke6 64. Rf4 Bb6 65. Rf8 Rb2 66. Rf3 g5 67. hxg5 hxg5 68. Rf8 Bc5 69. Rf3 Ra2 70. Kg1 Ra7 71. Kg2 Ke5 72. Kh3 Ra4 73. Kg2 Ra2 74. Rf7 Ke4 75. Rf3 Bd4 76. Rf8 Kd3 77. Rf5 Ke4 78. Rxg5 Rxf2 79. Kh3 Rf8 80. Rg4 Ke3 81. Rf4 Rg8 82. Rg4 Bg7 83. Kg2 Kd3 84. Rg6 Ke4 85. Rg5 Kd4 86. Kg1 Kd3 87. Kg2 Ke4 88. Rg4 Kf5 89. Rf4 Kg5 90. Kf3 Ra8 91. Rg4 Kf6 92. Rf4 Ke6 93. Kg2 Be5 94. Rf3 Rh8 95. Kg1 Kd5 96. Kg2 Ke4 97. Rb3 Rc8 98. Kh3 Rc2 99. Kg4 Rg2 100. Ra3 Rg1 101. Rb3 Bd6 102. Rc3 Kd4 103. Rb3 Bc5 104. Rf3 Bb4 105. Rf4 Kc3 106. Rf3 Kd2 107. Kf5 Ke2 108. Rb3 Bd2 109. Ke4 Ra1 110. Kf5 Be3 111. Kg4 Ra4 112. Kh3 Ra7 113. Rb5 Rf7 114. Kg4 Rg7 115. Kh3 Bf2 116. Rb3 Kf1 117. Rb1 Be1 118. Rb3 Rh7 119. Kg4 Kg2 120. Kf4 Rf7 121. Ke4 Bxg3 122. Rb2 Kh3 123. Rb3 Kg4 124. Kd5 Bf4 125. Ke6 Rf8 126. Rb1 Re8 127. Kd7
Re5 128. Rd1 Kf5 129. Kc6 Re2 130. Rd8 Rc2 131. Kb5 Ke6 132. Rd4 Bd6 133. Rc4 Rb2 134. Kc6 Rb8 135. Rh4 Rc8 136. Kb7 Rc1 137. Kb6 Bf8 138. Kb5 Rc5 139. Kb6 Rc1 140. Kb5 Bd6 141. Rc4 Ra1 142. Kc6 Be5 143. Rc2 Ra8 144. Rc4 Rd8 145. Rc5 Bd4 146. Rc4 Rd6 147. Kc7 Rd7 148. Kc6 Be5 149. Rc5 Rd6 150. Kb5 Rd8 151. Kc6 Bd4 152. Rc4 Ke5 153. Kc7 Rh8 154. Kc6 Rh6 155. Kb7 Kd5 156. Rc7 Rb6 157. Kc8 Be5 158. Rb7 Rh6 159. Kd7 Bd6 160. Rb5 Bc5 161. Rb7 Re6 162. Rc7 Bb6 163. Rb7 Rh6 164. Kc8 Ba5 165. Kd7 Kc5 166. Kc8 Rd6 167. Rd7 Rg6 168. Rb7 Bd2 169. Kd7 Bf4 170. Kc8 Kd5 171. Kd7 Rg7 172. Kc8 Rg1 173. Kd7 Bd6 174. Rb5 Bc5 175. Rb7 Rd1 176. Kc8 Ke6 177. Kc7 Rc1 178. Kc6 Bd6 179. Kb5 Kd5 180. Rb6 Bc5 181. Rb7 Kd6 182. Ka6 Ra1 183. Kb5 Kd5 184. Rd7 Bd6 185. Rb7 Rh1 186. Rb6 Bc7 187. Rb7 Rc1 188. Ka6 Kd6 189. Kb5 Rb1 190. Ka6 Ra1 191. Kb5 Bb8 192. Kb6 Bc7 193. Kb5 Ra5 194. Kb4 Rh5 195. Kc4 Kc6 196. Rb3 Rh4 197. Kd3 Ba5 198. Rb8 Kc5 199. Rg8 Rd4 200. Ke3 Bd2 201. Kf3 Rd7 202. Rg4 Kd5 203. Ke2 Ke5 204. Kf3 Bh6 205. Ra4 Rd5 206. Rh4 Bg5 207. Ra4 Rd3 208. Ke2 Re3 209. Kf2 Rb3 210. Ke2 Be3 211. Ra8 Bd4 212. Re8 Kf4 213. Kd2 Be5 214. Kc2 Rc3 215. Kd2 Rc7 216. Kd3 Rd7 217. Kc4 Ke4 218. Kb5 Kd5 219. Rc8 Rb7 220. Ka6 Rb1 221. Rc2 Bd6 222. Rc8 Bc5 223. Rd8 Kc4 224. Rc8 Rb2 225. Rc6 Kd5 226. Rc8 Rb6 227. Ka7 Kd6 228. Rb8 Rb1 229. Ka8 Ra1 230. Kb7 Ra7 231. Kc8 Rh7 232. Rb1 Kc6 233. Rd1 Be3 234. Kd8 Bc5 235. Kc8 Ra7 236. Kb8 Ra2 237. Rc1 Rh2  0-1 !!! Goood !!!!!!
 


Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Chess Openings: Evans Gambit Part 1διάγραμμα

Chess Openings: Evans Gambit Part 1 C 51

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΚΑΚΙ

  Στα πλαίσια της Β' Εθνικής κατηγορίας πρωταθλήματος σκάκι στον τρίτο γύρο ο Α.Ο.Ορεστιάδας νίκησε εκτός έδρας τον σκακιστικό σύλλογο Σουφλίου με αποτέλεσμα 5.5 - 2.5 την Κυριακή 18/3/12 . Επίσης στον δεύτερο γύρο κέρδισε το Διδυμότειχο εντός έδρας με 4.5-3.5 . Στον τρίτο γύρο ο σκακιστικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης κέρδισε εντός έδρας τον σκακιστικό σύλλογο των Φερών με 6.5 -1.5 και η ομάδα του Διδυμότειχου είχε ρεπό .  Το Σάββατο 24 Μαρτίου ο Α.Ο.Ο τμήμα σκάκι υποδέχεται τον σκακιστικό σύλλογο των Φερών . Και ο σκακιστικός σύλλογος Διδυμότειχου τον αντίστοιχο του Σουφλίου . Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία !
 
                                               

Σκάκι- Αναγνώριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 415 υπογραφές (55% του συνόλου) υιοθέτησε τη γραπτή δήλωση για το Σκάκι και την εκπαιδευτική του αξία. Τo ψήφισμα όπως καταγράφηκε στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και δημοσιεύτηκε για να διαβιβαστεί στα Εθνικά κοινοβούλια.
    Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση και μεγάλη θεσμική νίκη για το σκάκι καθώς μόνο το 10% τέτοιων δηλώσεων αποσπούν τη στήριξη των Ευρωβουλευτών και έχουν επιτυχή κατάληξη. Για να αποδώσουμε τις ευχαριστίες μας καταγράφουμε τους 14 Έλληνες Ευρωβουλευτές που στήριξαν το Σκάκι.
      Γιαννάκου Mαριέττα, Δανέλλης Σπυρίδων, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Παλιαδέλη Χρυσούλα, Παπανικολάου Γεώργιος, Παπαστάμκος Γεώργιος, Πουπάκης Κωνσταντίνος, Ράπτη Συλβάνα, Σκυλακάκης Θεόδωρος, Σταυρακάκης Γεώργιος, Τρεμόπουλος Μιχάλης, Τσουκαλάς Ιωάννης, Χουντης Νικόλαος. Eπίσης το ψήφισμα στήριξαν οι 6 Κύπριοι Έλληνες Ευρωβουλευτές και ο γνωστός Ελληνικής καταγωγής (εκλεγμένος στη Γερμανία), Χατζημαρκάκης Γεώργιος.
   
 Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Πέρα από την όποια διαχείριση γίνει από την Ευρωπαϊκή επιτροπή σε κοινοτικό επίπεδο από την αρμόδια επίτροπο εκπρόσωπο της Κύπρου Ανδρούλλα Βασιλείου η υπόθεση πάει σε Εθνικό επίπεδο όπου μεταφέρεται η απόφαση-σύσταση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Στο σημείο αυτό έρχεται η ώρα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας η οποία κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

Α. Δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων (εκπαιδευτικοί, προπονητές, κλπ) που θα επεξεργαστεί μία η περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις που θα κατατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας, για έναρξη διαλόγου.

Β. Δημιουργία διακομματικής επιτροπής βουλευτών (μετά τις εκλογές) που θα χειριστεί το θέμα στο Ελληνικό κοινοβούλιο και πιθανόν θα προωθήσει την υιοθέτηση του ψηφίσματος ή και κάποιας τροπολογίας όπου απαιτείται. Τονίζω ιδιαίτερα το διακομματική γιατί οτιδήποτε έχει πολιτικό χρώμα μπορεί να τορπιλίσει την προσπάθεια.

Γ. Προετοιμασία συνάντησης με τον/την Υπουργό Παιδείας που θα προκύψει μετά τις επικείμενες Εθνικές εκλογές. Στη συνάντηση θα ήταν χρήσιμο να συνδράμουν ή να παραστούν και Ευρωβουλευτές που στήριξαν την απόφαση στο Ε.Κ.

Αυτά σε πρώτη φάση, αλλά η απόφαση από μόνη της μπορεί να βοηθήσει τον οποιoδήποτε δραστηριοποιείται στο χώρο των σκακιστικών μαθημάτων εντός ή εκτός σχολείων καθώς πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή θεσμική αναγνώριση που δε επιδέχεται αμφισβήτηση.
  
Α. Δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων (εκπαιδευτικοί, προπονητές, κλπ) που θα επεξεργαστεί μία η περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις που θα κατατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας, για έναρξη διαλόγου.

Β. Δημιουργία διακομματικής επιτροπής βουλευτών (μετά τις εκλογές) που θα χειριστεί το θέμα στο Ελληνικό κοινοβούλιο και πιθανόν θα προωθήσει την υιοθέτηση του ψηφίσματος ή και κάποιας τροπολογίας όπου απαιτείται. Τονίζω ιδιαίτερα το διακομματική γιατί οτιδήποτε έχει πολιτικό χρώμα μπορεί να τορπιλίσει την προσπάθεια.

Γ. Προετοιμασία συνάντησης με τον/την Υπουργό Παιδείας που θα προκύψει μετά τις επικείμενες Εθνικές εκλογές. Στη συνάντηση θα ήταν χρήσιμο να συνδράμουν ή να παραστούν και Ευρωβουλευτές που στήριξαν την απόφαση στο Ε.Κ.

Αυτά σε πρώτη φάση, αλλά η απόφαση από μόνη της μπορεί να βοηθήσει τον οποιoδήποτε δραστηριοποιείται στο χώρο των σκακιστικών μαθημάτων εντός ή εκτός σχολείων καθώς πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή θεσμική αναγνώριση που δε επιδέχεται αμφισβήτηση.

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Caro Kann Defense - Chess Openings
diagram

B 12

Bobby Fischer vs Robert Byrne 1971 1-0Αξίζει να παρακολουθήσεις την παρτίδα !!!

24ο ΑΤΟΜΙΚΟ & 10ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2012

Έπεσε την Κυριακή 11 Μαρτίου η αυλαία του 24ου ΑΤΟΜΙΚΟ & 10ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2012 στην Αλεξανδρούπολη με την συμμετοχή των Νομών Δράμας , Καβάλας , Ξάνθης ,Κομοτηνής και τέλους του Ν. Έβρου . Από τον Ν.Έβρου συμμετείχαν αθλητές και από τους πέντε σκακιστικούς συλλόγους . Από την πλευρά της Ορεστιάδας συμμετείχανε 18 σκακιστές -σκακίστριες της ακαδημίας μας . Δώσανε όλοι τους οι μαθητές τον καλό τους εαυτό. Και οι επιτυχίες δεν έλειψαν για ακόμη μια φορά . Το μοναδικό κύπελλο για τον Ν.Έβρου το πήρε μόνο η Ορεστιάδα στα Λύκεια από τον Βανιάν Βαχάν που τερμάτισε πρώτος στην πρώτη θέση κατακτώντας έτσι το κύπελλο και το εισιτήριο για τους τελικούς !!! Ο αδερφός του Βανιάν Βαχγκέν της Γ ' τάξης Λυκείου βγήκε τρίτος στην τάξη της Γ' Γυμνασίου παίρνοντας και αυτός το πρώτο μετάλλιο και την πρόκριση στους τελικούς στην Χαλκιδική . Και το δεύτερο μετάλλιο η μικρή μαθήτρια της Τάξης Δημοτικού Καμπούρη Ζαφειρία - Μαρίνα που ισοβάθμησε στην τρίτη θέση με τελική κατάταξη 5η και αποσπώντας την διάκριση του καλύτερου κοριτσιού . Και να τονίσουμε εδώ ότι οι τρείς παραπάνω αθλητές για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μας έκαναν υπερήφανους ξανά προκρίνοντας στους τελικούς !!! Όσο αφορά για το ομαδικό που έγινε το Σάββατο την Ορεστιάδα την εκπροσώπησε το 8ο Δημοτικό Σχολείο αποτελούμενη από μαθητές της ακαδημίας μας το οποίο στάθηκε άτυχο στο να σκαρφαλώσει στις πρώτες θέσεις και κατέληξε να πάρει την 7η ανάμεσα σε 19 Δημοτικά Σχολεία !!!.
Ο αρχηγός της ομάδας και οι προπονητές ήταν κοντά στους αθλητές μοιράστηκαν μαζί την αγωνία τους και τους συγχαίρουν και τους 18 σκακιστές - σκακίστριες για τις διακρίσεις τους και την πολύ καλή τους εμφάνιση . Επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια στους νέους μας μαθητές που για πρώτη τους φορά κυριάρχισαν σε πολύ καλές θέσεις ! Και γενικά όλος ο νομός Έβρου οι σύλλογοι πήγανε πολύ καλά σε αυτό το σχολικό πρωτάθλημα .
.Εδώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα κάνοντας διπλό κλικ .
Ατομικό Πρωτάθλημα Α.Μ.Θ. (Αποτελέσματα – Τελική Κατάταξη)Νήπια
Α’ Δημοτικού, B’ Δημοτικού, Γ’ Δημοτικού, Δ’ Δημοτικού, Ε’ Δημοτικού, ΣΤ’ Δημοτικού
Α’ Γυμνασίου, Β’ Γυμνασίου, Γ’ Γυμνασίου
Λύκεια
Ομαδικό Πρωτάθλημα Α.Μ.Θ. (Αποτελέσματα – Τελική Κατάταξη)Δημοτικά Σχολεία
Γυμνάσια
Λύκεια

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα 2012

Αναλυτικά αποτελέσματα  από τους αγώνες των 18 μαθητών της ακαδημίας και φωτογραφίες !!!
Ξεκινώντας από το Δημοτικό Σχολείο η τελική κατάταξη έχει ως εξής
Α’ Δημοτικού
1.    Θεοχαρίδου Αλεξάνδρα 11η /18 με 3.5 βα.
2.    Τρανού Μαρία         14η / 18   με 2.5 βα.
Β’ Δημοτικού
1.    Καμπούρη Ζαφειρία –Μαρίνα  5η / 33 με 5 βα. Ισοβάθμησε στην Τρίτη θέση και πήρε το μετάλλιο του καλύτερου κοριτσιού μαζί και το εισιτήριο για δεύτερη συνεχή χρονιά στους τελικούς της Χαλκιδικής !
Γ’ Δημοτικού
1.    Μπιμπούδης Άγγελος 15ος /27 με 3.5 βα.
2.    Θεοχαρίδου Αθανασία 17η / 27 με 3 βα  
Δ’ Δημοτικού
1.    Καμπούρης Σωτήριος  8ος / 34 με 5 βα. Ισοβάθμησε και αυτός όπως η αδερφή του στην Τρίτη θέση ! Αλά στάθηκε άτυχος και έχασε την πρόκριση στην πεντάδα για τους τελικούς ?
2.    Γκαλαγκανίδης Γεώργιος  16ος /34 με 4 βα !
3.    Χριστοδουλή Βασιλεία  23η / 34 με 3 βα . !
4.    Τρανός Ιωάννης  25ος / 34 με 2 βα.
Ε’ Δημοτικού
1.    Χριστοδουλής Στυλιανός  6ος / 39  με 5 βα !!
2.    Τελούδης  Κων/νος            9ος / 39 με 4 βα. !
3.    Μαυρίδης Θεόδωρος       10ος /39 με 4 βα .και οι δύο ισοβάθμησαν μεταξύ τους.
4.    Πετρόπουλος Γεώργιος   19ος /39  με 3.5 βα !
ΣΤ’ Δημοτικού
1.    Θεοχαρίδης Ευάγγελος  12ος / 39 με 4 βα. !!
2.    Γκαλαγκανίδης Ραφαήλ – Βασίλειος 29ος /39 με 2.5 βα.
Γ’ Τάξη Γυμνασίου
1.    Βανιάν Βαζγκέν  3ος /7 με 4.5 βα παίρνει το δεύτερο μετάλλιο  για λογαριασμό της ακαδημίας μας ! Και προκρίθικε στους τελικούς !!!
ΛΥΚΕΙΑ
1.    Βανιάν Βαχάν 1ος !!! /11   6 βα  και κυπελλούχος το μοναδικό τρόπαιο για τον Ν.Έβρου και συγκεκριμένα  την Ορεστιάδα .
2.     Και τέλος ο Σακιζλής Παναγιώτης 5ος /11  με 4.5 βα Στάθηκε άτυχος δεν κατάφερε και αυτός με την σειρά του  να σκαρφαλώσει στην τριάδα για να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς παρόλο την έντονη προετοιμασία που είχε κάνει με προπονητή τον Ε. Καμπούρη . Και οι 18 μαθητές που συμμετείχανε δώσανε μάχη στις σκακιέρες αντιμετωπίζοντας ποιο ισχυρούς αντιπάλους από αυτούς κατάφεραν να αποσπάσουν πολύ καλά αποτελέσματα ανεβάζοντας έτσι πολύ ψηλά το επίπεδο της   CHESS ACADEMY ORESTIADAS .